Stiri: Economie

Sanctiuni ASF

Ce obiective strategice are ASF în 2017?

16.01.2017

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a adoptat, la sfârşitul anului trecut, obiectivele strategice ale Autorităţii pe anul 2017. Astfel, principalele direcţii de acţiune vizează funcționarea corectă şi dezvoltarea piețelor financiare non-bancare, corelarea legislaţiei autohtone cu cea europeană, precum și cu cele mai bune practici internaționale în domeniu, cu scopul îmbunătăţirii încrederii consumatorilor în sectorul financiar non-bancar și asigurării unei protecții adecvate a acestora.

În acest sens, ASF își va concentra activitatea pe asigurarea sustenabilității obiectivelor strategice, stabilite în 2016, iar pe lângă acestea va acționa pentru îndeplinirea noilor obiective aferente acestui an, respectiv:

  • îmbunătăţirea protecției consumatorilor
  • reglementarea și alinierea la legislația europeană
  • întărirea supravegherii piețelor
  • dezvoltarea piețelor financiare non-bancare
  • întărirea capacității instituționale
  • contribuția la construcția europeană instituțională

Protecţia consumatorilor

Prioritatea absolută a ASF este executarea completă a obligaţiilor asumate de către entităţile reglementate în contractele cu consumatorii, în special în cazul asigurărilor generale şi auto, şi plata la timp a drepturilor asiguraţilor şi a tuturor consumatorilor, potrivit contractelor în vigoare.

Autoritatea va acţiona, în principal, pentru îmbunătățirea gradului de transparență și informare a consumatorilor de servicii financiare non-bancare, precum și pentru creșterea calității asistenței acordate acestora. De asemenea, Autoritatea va monitoriza în mod activ comportamentul entităților de pe piețele reglementate și supravegheate şi va analiza în mod riguros cauzele petițiilor, a dezdăunării și a concluziilor rezultate din proiectele de „mystery shopping”.

Totodată, ASF va avea în vedere implementarea unui sistem informatic de management al petițiilor şi continuarea dezvoltării programelor naționale de educație financiară care, pe de o parte să asigure un suport pentru sistemul educațional din România, iar pe de altă parte să vină în întâmpinarea nevoilor consumatorilor, astfel încât aceştia să înţeleagă cât mai bine produsele pe care le achiziţionează şi mecanismele de funcţionare a pieţelor.

Reglementarea și alinierea la legislația europeană

În principal, anul 2017 va fi un an al modificărilor legislative în domeniul pieței de capital. Mai multe proiecte de acte normative, inițiate în anul 2016 pentru transpunerea noii legislații europene sau din necesitatea unei mai bune legiferări a unui segment financiar, vor fi continuate, urmând a fi supuse procesului de adoptare de către Parlamentul României. Aceste noi acte normative, care vor reconfigura corpul legislativ actual și vor abroga Legea nr.297/2004 privind piața de capital, se referă la proiectul de Lege privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, la legea privind piețele de instrumente financiare, precum şi la proiectul de Lege privind fondurile de investiții alternative.

Un alt obiectiv nou pentru 2017 este stabilit pentru sectorul de pensii private și constă în demararea procesului de transpunere a directivei privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale – IORP II.

Pentru sectorul asigurări – reasigurări, cadrul legislativ va fi completat cu un proiect de Lege privind distribuția de asigurări, act normativ prin care se va transpune Directiva 2016/97 și care are ca termen de implementare începutul anului 2018.

Întărirea supravegherii piețelor

În vederea aplicării principiilor și practicilor comune de supraveghere, pentru cele trei sectoare, obiectivele specifice anului 2017 aferente procesului de supraveghere vizează în principal:

– dezvoltarea indicatorilor de risc sectorial și a tabloului riscurilor pentru piața asigurărilor din România. Acest obiectiv se încadrează în contextul aplicării de la 1 ianuarie 2016 a regimului Solvabilitate II, regim ce a adus îmbunătățiri semnificative în cadrul de supraveghere a societăților de asigurare;
– modernizarea indicatorilor de risc sectorial şi a tablourilor riscurilor pentru organismele de plasament colectiv şi fondurile de pensii. ASF va utiliza în acest proces experiența acumulată în cadrul testului de stres pentru fondurile de investiții derulat în anul 2016;
– revizuirea funcției de supraveghere cu privire la SSIF-uri și administratorii de fonduri prin proiectul finanțat de programul „Structural Reforma Suport” dezvoltat de ASF împreună cu Comisia Europeană și Banca Mondială, prin care va fi revăzută abordarea cu privire la inspecții și supravegherea la sediul ASF, atât pentru cerințele prudențiale, cât și pentru regulile de conduită.
– continuarea dezvoltării de analize şi indicatori de risc sistemic pentru sectorul financiar non-bancar şi a sprijinirii Consiliului Naţional de Stabilitate Financiară, în cadrul colaborării cu Banca Națională a României şi cu Ministerul Finanțelor. Acest obiectiv constituie un răspuns al ASF la importanţa tot mai mare care se acordă la nivel european și internațional pentru dezvoltarea cadrului de supraveghere macro prudențială a componentei non-bancare a sistemului financiar.

Dezvoltarea piețelor financiare non-bancare

În anul 2017, ASF va continua activitățile care sunt complementare statutului de piață emergentă vizat, prin consolidarea infrastructurii pieței (aprobarea fuziunii celor doi operatori de piață – BVB și SIBEX, reautorizarea Depozitarului Central în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.909/2014 şi demararea proiectului pentru înființarea unei Contrapărți Centrale Naționale).

De asemenea, Autoritatea va urmări implementarea principiilor de guvernanță corporativă în rândul entităților din piața de capital, conform cerințelor regulamentare în vigoare de la 1 ianuarie 2017, va elabora o abordare mixtă – supravegherea bazată pe evaluarea riscurilor și cea de conformitate – și va implementa principii noi pentru supravegherea on-site.

Alte obiective importante vizează intensificarea dialogului cu intermediarii pe piața de capital cu privire la pregătirile pentru noile cerințe MiFIDII referitoare la raportarea tranzacțiilor și promovarea măsurilor stabilite de ASF pentru trecerea la noul regim privind raportarea tranzacțiilor, precum şi menținerea încrederii investitorilor prin îmbunătățirea mecanismelor specifice de prevenire și identificare a abuzului de piață.

Obiectivele ASF în vederea stimulării dezvoltării pieței asigurărilor pornesc de la procesul de reașezare și de consolidare a pieței în noul context legislativ. În principal, acestea vizează alinierea supravegherii și gestionării riscurilor la standardele regimului Solvabilitate II și confirmarea măsurilor de consolidare a pieței prin aplicarea cadrului legislativ adoptat, actualizarea și simplificarea diseminarea produselor de asigurare prin diversificarea canalelor de distribuţie, inclusiv prin intensificarea implicării instituțiilor de credit în lanțul de distribuție şi identificarea măsurilor de stimulare a lansării de produse noi pe următoarele segmente: asigurări de viață și de sănătate, asigurări de locuințe și proprietăți imobiliare, asigurări pentru agricultură.

Măsurile stabilite pentru anul 2016, în ceea ce privește Programul LIFE, vor continua şi în acest an. Principalele direcţii de acţiune vor consta în monitorizarea efectelor obținute ca urmare a flexibilizării cadrului de reglementare pentru fondurile de pensii facultative, completarea cadrului de reglementare secundară în vederea dezvoltării fondurilor de pensii facultative şi elaborarea și promovarea unor măsuri legislative care să asigure o dezvoltare în condiții de siguranță a pieței fondurilor de pensii private. Pe de altă parte, ASF va asigura un cadru investițional adecvat, prin actualizare, monitorizare și adaptare continuă, care să încurajeze diversificarea portofoliilor fondurilor de pensii administrate privat și facultative care să țină cont de ritmul de creștere al valorii acestora. Alte obiective importante sunt introducerea sistemului de pensii ocupaționale, dar şi sprijinirea finalizării legislației privind plata pensiilor.