Stiri: Finante

Guvernul face modificări în domeniul achizițiilor publice

21.10.2016

Guvernul a aprobat o serie de modificări și completări privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (A.N.A.P.), asigurând astfel cadrul administrativ necesar îndeplinirii tuturor atribuțiilor agenției, ținând cont de volumul și complexitatea acțiunilor în derulare sau preconizate pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice.

Executivul a modificat și completat în acest sens Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, precum și Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere specificul activităților desfășurate de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice și atribuțiile stabilite și asumate în fața Comisiei Europene, Guvernul suplimentează organigrama A.N.A.P. cu 20 de posturi, de la 415, exclusiv demnitarul, la 435 de posturi, exclusiv demnitarul.

Decizia a fost luată având în vedere volumul și complexitatea activităților de implementare a Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice, dar și cele 5 direcții de acțiune ale Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice, care vizează:

1. Calitatea cadrului legislativ, inclusiv evaluarea opțiunilor de transpunere a noilor directive europene în legislația națională;

2. Coerența generală și eficiența cadrului instituțional;

3.Regularitatea și calitatea procesului de achiziții publice;

4. Capacitatea autorităților contractante, cu accent pe profesionalizare și aspecte de integritate;

5. Funcțiile de monitorizare și supervizare ale sistemului de achiziții publice din România.

Pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice, actul normativ aprobat astăzi de Guvern prevede pentru A.N.A.P. și instituirea funcției de sprijin operațional pentru autoritățile contractante, prin elaborarea unui ghid operațional interactiv, actualizabil, care să înlocuiască suprareglementarea de nivel terțiar.

În ceea ce privește organizarea A.N.A.P., actul normativ prevede fuzionarea structurii responsabile cu reglementarea în domeniul achizițiilor publice și înființarea Direcției Generale Politici Publice, Reglementare și Armonizare Legislativă, în cadrul căreia se organizează Direcția Politici Publice și Direcția reglementare și Armonizare Legislativă. În acest fel, se urmărește o corelare eficientă a informațiilor și experienței dobândite de Direcția Generală Reglementare, Coordonare Metodologică și Suport Operațional și Direcția Generală Politici Publice și Relații Internaționale, precum și o mai bună coordonare a procesului de reglementare.

Guvernul a decis înființarea unui Birou pentru implementarea proiectelor, în cadrul Direcției Politici Publice din subordinea Serviciului de Politici și Coordonare Sistem, cu scopul de a asigura un cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și un management eficient în cadrul proiectelor derulate de către A.N.A.P.. În luarea deciziei s-a ținut cont de procesul de reformă în domeniul achizițiilor publice și de necesitatea implementării măsurilor prevăzute în Strategia națională în domeniul achizițiilor publice.

De asemenea, pentru a se evita suprapunerile în sistemul de control și verificare procedurală realizat de A.N.A.P., activitatea de control va fi organizată la nivelul a două structuri distincte care să întreprindă numai demersurile necesare în funcție de momentul verificărilor. În acest sens, se menține în cadrul A.N.A.P., la nivel de direcție generală, Direcția Generală Control EX-ANTE, care va cuprinde Direcția de Evaluare Documentații de Atribuire și Direcția Verificare Derulare Procedura de Atribuire. De menționat că, potrivit actului normativ, activitatea A.N.A.P. este exercitată în continuare la nivel central și prin 8 structuri regionale, fără personalitate juridică, la nivel teritorial, cu precizarea că acestea vor fi organizate în subordinea Direcției Verificare Derulare Procedura de Atribuire.

Activitatea de verificare ulterior semnării contractelor de achiziție publică va integra și componenta de verificare a respectării normelor privind achizițiile publice în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale conform acordurilor de delegare semnate între autoritățile de management și A.N.A.P.. În acest fel, activitatea de verificare ulterior semnării contractelor de achiziție publică va fi organizată la nivel de direcție în subordinea directă a președintelui A.N.A.P., denumită Direcția Control EX-POST.

Executivul a decis, totodată, dezvoltarea funcției de supervizare exercitată de agenție, printr-o monitorizare coerentă și sistematică a sistemului electronic de achiziții publice SEAP, pentru a evalua funcționarea și evoluția sistemului în timp și pentru a se stabili dacă obiectivele propuse au fost atinse. Vor fi puse în practică proceduri prin care să se asigure că supervizarea se va baza pe monitorizare și pe activitățile de control ex-ante, care relevă în timp real probleme sau nereguli sistemice.

Actul normativ prevede, în acest scop, reorganizarea funcțiilor de monitorizare și supervizare, prin fuzionarea structurilor responsabile la nivelul A.N.A.P. cu implementarea și transpunerea acestor două funcții într-o singură structură – Direcția de Monitorizare și Supraveghere Sistem. Această nouă direcție de specialitate din cadrul A.N.A.P. va verifica sistemul de achiziții publice la nivel global, dar și la nivel de indicatori care să permită depistarea eventualelor ineficiențe și nereguli la nivelul achizitorilor sau al autorităților publice contractante. Agenția Națională pentru Achiziții Publice va identifica autoritățile contractante cu probleme și va face publică informația prin intermediul unui raport anual.