Importanța și beneficiile medierii, cu avocatul Minulescu Evelina

30.09.2013

Ce este medierea? De ce este importantă? Când apelăm la ea? Este obligatorie? Medierea, de fapt ședința de informare cu privire la avantajele medierii, este obligatorie de anul trecut. Luna august a acestui an a reprezentat momentul în care au intrat în vigoare mai multe dispoziții legale care reglementează exact modul de desfășurare, dar și sancțiunile, cu privire la informarea obligatorie referitoare la mediere.

Am stat de vorbă cu avocatul Minulescu Evelina, care ne explică pas cu pas ce este medierea, când poate fi aceasta folosită și când se impune, dacă este sau nu obligatorie acum și când putem apela la demersurile legale în acest sens.

Ce este medierea și care sunt avantajele părților implicate în acest proces?

Avocat Minulescu Evelina: Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă între părți, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, apt să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor.

Avantajele medierii constau în rapiditatea procedurii, flexibilitate, eficiența și costurile reduse în soluționarea litigiilor întrucât nu se plătesc nici taxe de timbru raportat la soluționarea litigiilor prin intermediul instanțelor de judecată. De asemenea, părțile nu sunt ținute de termene, procedura este una consensuala, informală și în afara solemnității instanței de judecată, se desfășoară în condiții de confidențialitate, se concentrează asupra nevoilor și intereselor părților, părțile sunt libere să aleagă ora și data întâlnirilor, părțile pot renunța oricând și în orice stadiu al procedurii și se pot retrage, soluția aparține exclusiv părților, nu le este nimic impus, relațiile dintre părți sunt relansate, acestea putând rămâne în bune relații și după încheierea medierii.

Care credeti că poate fi rata de succes privind soluționarea problemelor prin mediere?

Avocat Minulescu Evelina: Conform studiilor efectuate în țările în care procedura medierii are un istoric, rata de succes este undeva la 80%. În România, până la acest moment, având în vedere că în raport de numărul de persoane care aveau cunoștință despre acesta procedură, rata de succes a medierii este foarte mare.

Ce înseamnă pentru dumneavoastră să fii un bun mediator?

Avocat Minulescu Evelina: În opinia mea, un bun mediator este o persoană flexibilă, optimistă, creativă, perseverentă, cu o mare putere de convigere, modestă, sensibilă și capabilă să faciliteze negocierile dintre părțile aflate în conflict, astfel încât acestea să ajungă la o soluție comun acceptată. Or, acordurile de mediere încheiate de mediator și respectate întocmai de părți sunt oglinda unui bun mediator.

Care sunt categoriile de clienți care pot apela cel mai des la serviciile unui mediator?

Avocat Minulescu Evelina: Orice persoană fizică și orice persoană juridică poate apela la mediere.

Există un criteriu de selecție al clienților care pot beneficia de mediere și în ce condiții?

Avocat Minulescu Evelina: Nu, nu există nici un criteriu de selecție. Orice persoană fizică sau juridică poate apela la mediere. Singura excepție este cazul în care mediatorul este și avocat. În atare situație, avocatul nu poate fi și mediator în aceeași cauză, întrucât s-ar încalca principiul imparțialității mediatorului.

Cui trebuie să se adreseze și care sunt etapele pe care trebuie să le parcurgă clienții care apelează la mediere?

Avocat Minulescu Evelina: Orice persoană fizică și juridică se adresează unui mediator ales la libera lor voință. Procedura se desfășoară în patru faze și mai multe etape, după cum urmează:

-faza I: pregătirea medierii (fază în care au loc aranjamentele preliminare în cadrul căreia se formulează cererea de informare la mediere, se culeg informații cu privire la datele de indetificare și de contact ale părților,se verifică autoritatea acestora, se transmite invitația la mediere, se efectuează informarea la mediere),

-faza II: întâlnirea în sesiune comună (fază în care se formulează cererea de mediere, se semnează contractul de mediere, se prezintă principiile și regulile de bază în cadrul procedurii de mediere, se stabilește cadrul de timp necesar și se culeg informații din partea ambelor părți fie în sesiuni comune, fie în sesiuni separate, se identifică problemele și aspectele conflictuale ale părților astfel încât mediatorul să poată facilita ajungerea părților la un acord comun reciproc acceptat),

-faza III: identificarea problemelor (fază în care se identifică nevoile și interesele părților, se generează opțiuni de soluționare ale conflictului, se negociază),

-faza IV:  închiderea medierii (fază în care se ține o sesiune comună care se încheie cu un proces-verbal sau acord de mediere în funcție de rezultatul medierii și se monitorizează implementarea acordului).

Care sunt tipurile de conflicte care pot fi soluționate prin mediere?

Avocat Minulescu Evelina: În principiu, toate cauzele asupra cărora părțile se pot înțelege prin negociere pot fi soluționate prin mediere, atât conflicte la nivel individual, de grup, de societate, internațional, diplomatice, militare, etc.

În materie civilă se pot soluționa conflicte având ca obiect grăniţuire, revendicare, probleme locative, executarea unui contract, despăgubiri etc., dispute între vecini, asociații de proprietari, dispute în școală, dispute de mediu.

În materie de dreptul familiei se pot soluționa neînțelegerile dintre soți privind continuarea căsătoriei, exercițiul drepturilor părintești, stabilirea domiciliului copiilor (cu condiția respectării principiului interesului superior al minorului), contribuția părinților la întreținerea copiilor, precum și orice alte neînțelegeri.

În materie de dreptul afacerilor (comercială) se pot solutiona conflicte cu privire la executarea  și interpretarea contractelor, încetarea unor înțelegeri, pretenții etc., dispute în cadrul unor companii, asociații, organizații sindicale, patronale, federații.

În materie penală se pot solutiona fapte pedepsite de legea penală pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părților înlătură răspunderea penală, etc.

În materie de dreptul muncii se pot soluționa conflicte de muncă dintre angajați, dintre angajați și angajatori, etc.

Dacă legea nu prevede altfel, părțile – persoane fizice și juridice – pot recurge la mediere în mod voluntar, atât înainte de începerea unui proces, cât și după declanșarea acestuia în fața instanțelor competente (art. 2, alin. 1 din Legea nr. 192/2006). De asemenea, un litigiu deja  început, poate fi suspendat la cererea părților în vederea stingerii pe cale amiabilă prin mediere, în conformitate cu disp.art. 62 și art. 67 Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator actualizată, cu modificările și completările ulterioare.

Există însă și excepții, în sensul că nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum și orice alte drepturi de care părțile, potrivit legii, nu pot dispune prin convenție sau prin orice alt mod admis de lege.

În ceea ce privește contractele/convențiile, precizez că în orice convenție poate fi inserată o clauză de mediere, a cărei validitate este independența de validitatea contractului din care face parte.

Cum sunt asigurate și protejate drepturile părților rezultate în urma semnării acordului de mediere?

Avocat Minulescu Evelina: În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, respectiv NCPC în vigoare de la data de 15.02.2013, participanții la mediere pot conferi titlu executoriu acordului de mediere prin autentificarea acestuia la notar sau prin instanță, titlul executoriu putând fi apoi pus în executare silită fără alte formalități prealabile în caz de nerespectare, conform dispoziţiilor art. 665 alin. 7 NCPC coroborate cu disp. art. 638 și 639 NCPC.

Așadar, în urma medierii, părțile pot merge la notar pentru autentificarea acordului de mediere sau se pot prezenta în fața instanţei de judecată pentru a se lua act de acordul de mediere și a se pronunța o hotărâre care să consfințească învoiala părților, după caz. În acest fel acordul de mediere devine titlu executoriu conform legislației în vigoare și capătă forța juridică al unui act autentic prin costuri și efort minim.

Cum este garantată valabilitatea rezultatului medierii ?

Avocat Minulescu Evelina: Cu privire la valabilitatea rezultatului medierii se poate pronunța instanța de judecată, care este suverană. De principiu, dacă mediatorul este jurist de profesie, părțile pot avea garanția legalității și eficacității clauzelor inserate în acord, întrucât, în fond, acordul de mediere este o convenție între cele două părți. Legea spune că acordul de mediere trebuie să respecte dispozițiile legale în vigoare. Or, mai mult decât atât, multe dintre birourile de mediatori colaborează cu avocați tocmai pentru respectarea legii și valabilitatea soluției adoptate la perfectarea acordului de mediere.

Cum este apreciat actul emis de mediator în cazul în care una dintre părțile care a semnat un acord de mediere solicită judecarea faptelor în instanță?

Avocat Minulescu Evelina: Dacă dosarul se află deja pe rolul instanței de judecată, iar părțile au solicitat suspedarea acestuia pentru a se prezenta la mediator, iar ulterior, se prezintă în fața instanţei de judecată cu Acordul de mediere, aceasta va lua act de înscris și va pronunța o hotărâre prin care va consfinți învoiala părților, acordul de mediere, devenind, titlu executoriu.

Poate fi medierea o pierdere de timp și de bani pentru unii clienți?

Avocat Minulescu Evelina: În opinia mea, medierea nu poate fi o pierdere de timp și de bani, întrucât, părțile sunt informate premergător prin intermediul ședinței de informare, care este întotdeauna gratuită, cu privire la avantajele medierii, principiile medierii, cadrul legislativ, etc. Urmare informării, părțile sunt cele care decid dacă apreciază că procedura medierii le va ajuta sau le va fi defavorabilă. Mai mult, medierea are ca menire soluționarea cazurilor și nu este doar o oportunitate ca părțile să-și testeze pretențiile reciproce. Or, câtă vreme părțile nu sunt obligate să participe la mediere, însă au acceptat participarea la mediere de bună voie și în cunoștință de cauză, este mai mult decât evident că problema acestora constă în clarificarea canalelor de comunicare și a modalităților de management și gestionare al conflictului creat.

Cât de important este stilul ales de avocat pentru ca medierea să aibă succes?

Avocat Minulescu Evelina: Avocatul-mediator trebuie să respecte principiile medierii pentru ca o mediere să fie de succes, respectiv să respecte principiul confidențialității, neutralității, imparțialității și principiul autodeterminării părților. Avocatul-mediator nu este în cauza pe care o mediază de partea niciuneia dintre părți, el va avea un rol nepărtinitor și nu va oferi soluții, ci va încerca să faciliteze negocierile dintre părți și să le ajute să ajungă la o soluție comună și reciproc acceptată.

Care credeți că sunt beneficiile oferite de medierea în afaceri în cazul conflictelor comerciale dintre companii?

Avocat Minulescu Evelina: În mediul afacerilor, medierea este cea mai elegantă și modernă cale de a soluționa cu succes diverse diferențe, atât între companii, cu partenerii de afaceri, cu clienții, și chiar conflictele cu instituţiile statului, între angajați, între subalterni și conducere și între angajați și angajatori. Prin procedura medierii se pot rezilia sau renegocia contracte, acorduri de parteneriat, se păstrează bunele relații de afaceri, se pot soluționa conflicte prin metodă win-win, se economisește timpul alocat soluționării conflictului, se angrenează costuri mult mai mici și se poate soluționa o divergență de importanţă medie într-un timp foarte scurt.

Informarea la mediere este obligatorie și cine poate efectua acestă procedură?

Avocat Minulescu Evelina: Potrivit art. 601 din Legea nr. 115/2012, procedura prealabilă instanței de judecată în prezent este obligatorie în următoarele cazuri:

  • în domeniul protecției      consumatorilor, când consumatorul invocă existența unui prejudiciu ca      urmare a achiziționării unui produs sau unui serviciu defectuos, a      nerespectării clauzelor contractuale ori garanțiilor acordate, a      existenței unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între      consumatori și operatorii economici ori a încălcării altor drepturi      prevăzute în legislația națională sau a Uniunii Europene în domeniul      protecției consumatorilor;
  • în materia dreptului familiei (neînțelegerile care țin      de continuarea căsătoriei, partajul de bunuri comune, exercițiul      drepturilor părintești, stabilirea domiciliului copiilor, contribuția      părinților la întreținerea copiilor sau orice alte neînțelegeri care apar în      raporturile dintre soți cu privire la drepturi de care ei pot dispune      potrivit legii);
  • în domeniul litigiilor privind posesia, granituirea, strămutarea      de hotare, precum și în orice alte litigii care privesc raporturile      de vecinătate;
  • în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată      răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în      care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură;
  • în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea și încetarea      contractelor individuale de muncă;
  • în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu      excepția litigiilor în care s-a pronunțat o hotărâre executorie de deschidere      a procedurii de insolvență, a acțiunilor referitoare la Registrul      Comerțului și a cazurilor în care părțile aleg să recurgă la procedurile      prevăzute la art. 999-1018 din Codul de procedură civilă;
  • în cazul infracțiunilor      pentru care acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a      persoanei vătămate și împăcarea părților înlătură răspunderea penală, după      formularea plângerii, dacă făptuitorul este cunoscut sau a fost      identificat, cu condiția ca victima să își exprime consimțământul de a      participa la ședința de informare împreună cu făptuitorul.

Informarea la mediere, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 214/2013 pentru aprobarea OUG 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 388 din 28 iunie 2013 poate fi efectuată de mediator autorizat, de avocat, consilier juridic, judecător, procuror și notar.