Producatori

INC-DTCI – ICSI Rm. Vâlcea, inventatorul tehnologiei de producere a apei grele

01.09.2017

Patru invenții ale ICSI Rm. Vâlcea au fost premiate în acest an cu medalia de aur, la saloanele de inventică. Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice – ICSI Rm. Vâlcea – a fost fondat în anul 1970 sub denumirea de Uzina “G” Rm. Vâlcea, fiind o instalație pilot industrial experimentală. Cercetările efectuate în cadrul acestei instalații au fost finalizate prin brevetarea tehnologiei de producere a apei grele și valorificarea ei la proiectarea și construirea Uzinei de apă grea ROMAG din Drobeta Turnu Severin.

În 1991, Uzina “G” a fost reorganizată ca Institut de Criogenie și Separări Izotopice, insitut ce, ulterior, în anul 1996, a fost acreditat ca institut național de cercetare-dezvoltare. Astfel a luat naștere INC-DTCI – ICSI Rm. Vâlcea – o unitate de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică aflată în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării.

„În ultimii ani, ICSI Rm. Vâlcea a dezvoltat un program intern de promovare a inovării științifice și tehnologice, prin care se urmărește valorificarea rezultatelor în producție prin transfer tehnologic și orientarea activității către cerințele societății”, declară dr. Vasile Stanciu, director științific în cadrul INC-DTCI – ICSI Rm. Vâlcea.

Contribuția proiectelor ICSI Rm. Vâlcea

Pentru a răspunde la cerințele economiei de piață, dar și ca rezultat al dezvoltării infrastructurii, ICSI Rm. Vâlcea realizează activități de transfer tehnologic și diverse servicii către agenți economici – analize, expertize, consultanță, asistență tehnică etc.

Astfel, institutul oferă servicii de specialitate dintre care amintim: proiectarea și elaborarea documentației suport pentru construirea instalației de detritiere a apei grele de la CNE Cernavodă; monitorizarea impactului funcționării CNE Cernavodă asupra biotei acvatice și terestre; monitorizarea elementelor de mediu – sol și vegetație, de pe platforma RATEN – ICN Pitești și FCN Pitești – analize specifice și caracterizare combustibili gazoși, lichizi, solizi; monitorizarea factorilor de mediu (apă, aer, sol).

De asemenea, ICSI Rm. Vâlcea oferă și asistență tehnică în exploatarea și întreținerea instalației de obținere a apei sărăcite în deuteriu, derulează activităţi de preparare, îmbuteliere și certificare gaze pure și amestecuri de gaze, precum și a unui amestec respirabil de stins incendii – INERGEN; preparare, certificare și umplere canistre cu apă grea etalon, investigații izotopice pe ape minerale și ape din precipitații, investigarea naturii botanice a zaharurilor din must și detecția apei exogene în probe de vin prin determinarea unor rapoarte izotopice.

Rezultatele activităților de cercetare desfășurate în diverse domenii ale mediului socio-economic aduc contribuții la numeroase alte proiecte

Dintre acestea putem enumera realizarea unor obiective ale programului EUROFUSION – EFDA JET și EFDA ITER, caracterizarea fizico-chimică și izotopică a băuturilor alcoolice și nealcoolice, dezvoltarea metodelor de confirmare a autenticității materiei prime din matrici alimentare și din produse vitivinicole, programul de cooperare tehnică a României cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică din Viena, promovarea unor proiecte de cercetare în parteneriat cu mediul universitar, institute de cercetare-dezvoltare și unități economice pe domenii de interes comun.

Invenții premiate la diferite manifestări științifice

Din punct de vedere instituțional, valorificarea rezultatelor obținute în cercetare se realizează pe mai multe căi. Astfel, în prima parte a anului 2017, au fost publicate 29 lucrări științifice în reviste de specialitate cotate ISI și cu factor de impact. Alte 15 lucrări științifice au fost publicate în reviste de specialitate indexate BDI.

Participarea INC-DTCI – ICSI Rm. Vâlcea la manifestări științifice – simpozioane, conferințe, congrese – în străinătate s-a materializat prin expunerea a 40 de lucrări științifice, iar la manifestări științifice organizate la nivel național, au fost expuse 35 de lucrări.

Invențiile realizate în cadrul institutului au fost expuse la Saloane internaționale de tradiție organizate în țară și în străinătate.

La Salonul Internațional al Cercetării, Inovării și Invenției PROINVENT 2017, organizat în luna martie 2017 la Cluj-Napoca, au fost expuse două invenții, ambele fiind premiate cu Diploma de excelență, una a obținut Medalia de Aur, iar cealaltă a obținut Medalia de Argint.

De asemenea, alte două invenții ale ICSI Rm. Vâlcea au obținut aceleași premii în cadrul Expoziției Europene a Creativității și Inovării , EUROINVENT 2017, organizată la Iași în luna mai 2017.

Invenția expusă la Salonul Internațional de Inventică Geneva 2017 a fost premiată cu Diploma de Excelență și Medalia de Aur, în timp ce o altă invenție expusă la Salonul Internațional de Inventică INOA , Barcelona 2017, a obținut Diploma de Excelență, Medalia de Aur și Marele Premiu al Salonului.

Infrastructura institutului

În consens cu Strategia Națională de cercetare-dezvoltare pentru perioada 2014-2020 și cu Noul Program Cadru al UE, HORIZON 2020, activitățile institutului INC-DTCI – ICSI Rm. Vâlcea sunt axate pe direcțiile cele mai importante din domeniul său de activitate. Astfel, susținerea Programului Național Nuclear de fisiune și fuziune, Criogenie (procese, materiale și echipamente asociate), Hidrogen și Pile de Combustibil, Surse de energie regenerabile, Tehnici de stocare a energiei, până la mediul și calitatea vieții, transfer tehnologic și servicii de specialitate, dezvoltarea sistemului de gestionare a resurselor financiare publice și private alocate cercetării științifice, precum și dezvoltarea resursei umane din cercetare, prin stimularea formării și dezvoltării tinerilor cercetători, toate aceste aspecte se află în atenţia institutului.

Drept  urmare, ICSI Rm. Vâlcea a dezvoltat o infrastructură de cercetare-dezvoltare  complexă, formată din laboratoare acreditate, o Instalație pilot, Centrul Național pentru Hidrogen și Pile de Combustibil/CNHPC, Laboratorul de temperaturi joase, Laboratoare pentru stocarea energiei şi Incubator tehnologic şi de afaceri.

Laboratoarele de cercetare-dezvoltare, inovare și transfer tehnologic au ca obiective creșterea calității și competitivității produselor și serviciilor și susținerea eforturilor de dezvoltare regională. În schimb, Laboratorul de temperaturi joase (Cryo-Hy) are misiunea de a relansa criogenia ca topică definitorie a institutului, permițând dezvoltarea aplicațiilor energetice ale fluidelor criogenice, iar activitatea Laboratoarelor de cercetare pentru stocarea energiei este axată pe cercetarea și dezvoltarea tehnicilor de stocare a energiei – chimică, electrochimică și termică.

Instalația Pilot Experimentală pentru Separarea Tritiului și Deuteriului (PESTD), obiectiv de interes naţional,  are misiunea de a realiza tehnologia de detritiere a apei grele utilizată ca moderator la reactoarele nucleare CANDU. Incubatorul Tehnologic și de Afaceri (ITA) ICSI Rm. Vâlcea, care se arată ca o entitate de inovare și transfer tehnologic, este inclus în Rețeaua Națională a Entităților de Inovare și Transfer Tehnologic (ReNITT). Misiunea ITA – ICSI Rm. Vâlcea constă în stimularea inovării și transferului tehnologic, în special introducerii în circuitul economic a rezultatelor cercetării.

Centrul Naţional pentru Hidrogen şi Pile de Combustibil (CNHPC) este, de asemenea, un obiectiv de interes național ce urmărește dezvoltarea și implementarea tehnologiilor care utilizează hidrogenul ca vector de energie, precum și alte surse neconvenționale de energie. ICS Rm. Vâlcea este coordonator pe plan național al platformei integrate de cercetare pentru realizarea, testarea și producerea pilelor de combustibil cu hidrogen.

Metode de finanțare a institutului

Suportul financiar al activității de cercetare-dezvoltare din INC-DTCI – ICSI Rm, Vâlcea este susținut pe mai multe căi. În primul rând, prin alocarea de fonduri de la buget pentru programul NUCLEU al institutului, intitulat „Cercetări inovative pentru noi tehnologii energetice curate și îmbunătățirea calității vieții” (CLEAN – ENLIFE).

Prin proiecte câștigate la competițiile lansate în Planul Naţional de C-DI, cât și prin fonduri alocate în baza unei legislații specifice obiectivelor de interes naţional pentru exploatare, întreținere și funcționare se asigură o bună parte din suportul financiar al institutului.

De asemenea, participarea la realizarea unor obiective din Programul EFDA-JET (European Fusion Development Agreement – Joint European Tours) dedicat fuziunii nucleare sau proiecte complexe cu finanțare din fondurile structurale contribuie la finanțarea activității institutului.

„Pentru a întări contribuția ICSI Rm. Vâlcea la integrarea României în spațiul European de cercetare, se va urmări cu prioritate amplificarea participării comunității științifice și tehnice din institut atât la programele naționale, cât și la programele europene și internaționale. În același timp, se va acţiona pentru adaptarea standardelor europene/ internaționale la valorificarea rezultatelor cercetării în mediul socio-economic”, a încheiat dr. Vasile Stanciu, directorul științific al INC-DTCI – ICSI Rm. Vâlcea.