Stiri: Finante

Masura de investitii I.1: Propunerile facute de AMCOR

Măsura de investiții I.1: Propunerile făcute de AMCOR

20.04.2022

Măsura de investiții I.1. AMCOR a transmis către Ministerul Energiei adresa nr. 245/20.04.2022 prin intermediul căreia, vine punctual cu o serie de propuneri privind Măsura de investiții I.1 – Noi capacități de producere energie electrică din surse regenerabile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta C.6 Energie, Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate, exceptate de la notificarea ajutorului de stat.

Măsura de investiții I.1. Pricipalele propuneri

Principalele propuneri făcute au ca scop o mai bună înțelegere a condițiilor din ghidul solicitantului, și în mod implicit îmbunătățirea calității proiectelor depuse precum și facilitarea procesului de evaluare.
În sinteză, propunerile principale se referă la:

1. Eliminarea unor neconcordanțe din ghidul solicitantului privind termenul de valabilitate a schemei de finanțare (23.12.2023) și perioada de implementare a proiectelor (30.06.2024);

2. Eliminarea din ghidul solicitantului a unor ambiguități în ce privește scenariul contrafactual care trebuie utilizat pentru calculul indicatorilor financiari și economici din cadrul Analizei cost-beneficiu;

3. Eliminarea, ca mijloc de probă a capacității financiare a „Bugetului aprobat al solicitantului” documentul fiind considerat irelevant deoarece nu demonstrează disponibilitatea sumelor necesare implementării proiectului;

4. Eliminarea referințelor aferente proiectului unic de investiții întrucât această condiție este specifică și de aplicabilitate strict ajutoarelor regionale pentru investiții prevăzute în cadrul art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014;

Formularul de contract de finanţare

5. Punerea la dispoziție a formularului de contract de finanțare;

6. Detalierea modalităților de demonstrare a capacității de implementare (tehnică și administrativă);

7. Modificarea formulei de calcul a costului investițional total al unei centrale clasice, poluante;

8. Împărțirea bugetului alocat proiectelor peste 1 MW, în două alocări distincte: pentru investițiile destinate autoconsumului și proiecte destinate exclusiv comercializării;

Automatizarea procesului de verificare şi selecţie

9. Pentru urgentarea procesului de verificare și selecție, se propune automatizarea acestuia, astfel încât punctarea și ierarhizarea ofertelor să fie făcută automat și doar ofertele care se încadrează în bugetul alocat să intre în procesul de verificare administrativă și a eligibilității ofertei. Proceduri similare de evaluare sunt la Măsura 3 prin intermediul platformei IMMRECOVER și HG 807;

10. În cazul unei oferte care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN 3511), solicitantul se va angaja (prin declarația de angajament) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și/sau să autorizeze clasa CAEN 3511 vizată de investiție, la locul de implementare;

11. Solicitarea scrisorii de confort angajantă doar în etapa de contractare și acceptarea cash-ului colateral (dovedit prin extras de cont bancar) ca instrument de probare a capacității financiare pentru susținerea implementării proiectului;

Componentele obligatorii ale analizei

12. Includerea în Ghidul Solicitantului a unei prevederi privind componentele obligatorii ale analizei cost-beneficiu, în funcție de valoarea investiției, astfel încât doar pentru proiectele cu o valoare mai mare de 50 milioane euro (proiecte majore) să fie obligatorii toate componentele analizei cost-beneficiu;

13. Solicitarea depunerii la proiect a Avizului de mediu în loc de acordul de mediu, având în vedere că Avizul de mediu reprezintă un document suficient care atestă încadrarea proiectului din punct de vedere al cerințelor de mediu;

14. Solicitarea Autoevaluării privind respectarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (DNSH) în etapa de contractare, întrucât această declarație presupune existența Actului final de reglementare pentru protecția mediului;

15. Prezentarea structurii și informațiilor necesare ce trebuie incluse în analiza instituțională;

16. Să se clarifice dacă societățile care au mai achiziționat sisteme fotovoltaice (prin Programul Electric UP sau alte programe de finanțare) sunt eligibile în cadrul Măsurii de intervenții I.1., în contextul în care, investiția nouă, propusă pe această măsură, ar putea fi considerată o extindere a unității de producție energie electrică și deci neeligibilă conform ghidului solicitantului.

Măsura de investiții I.1. Prelungirea termenului de depunere a proiectelor

De asemenea, AMCOR propune prelungirea termenului de depunere a proiectelor cu 30 de zile, considerând acest termen suficient, atât pentru clarificarea aspectelor din ghidul solicitantului, cât și pentru pregătirea proiectelor.

Citeşte şi Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive: Solicitarea făcută de AMCOR