Finante

Pașii necesari în deschiderea unei firme

01.03.2017

SRL-ul este forma de organizare întâlnită cel mai des în România. Deschiderea unui firme poate părea de multe ori o misiune dificilă, însă nu trebuie să fiţi descurajaţi. În mod normal, deschiderea unui societăţi nu ar trebui să dureze mai mult de câteva zile. Pentru ca această perioadă să nu se prelungească şi pentru a nu face o mulţime de drumuri la  Oficiul Registrului Comerţului, Jurnalul de Afaceri vă oferă în acest articol paşii pe care trebuie să îi urmaţi pentru a deschide o firmă în România.

Legea nr. 31/1990 privind societăţile, cu modificările ulterioare, stabileşte că entităţile cu personalitate juridică pot fi constituite în una dintre următoarele forme de organizare: societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate pe acţiuni, societate în comandită pe acţiuni şi societate cu răspundere limitată.

SRL-ul este forma de organizare întâlnită cel mai des în România, iar înmatricularea unei astfel de societăţi la Oficiul Registrului Comerţului nu ar trebui să fie complicată.

Capitalul social al unei societăţi cu răspundere limitată nu poate fi mai mic de 200 lei şi se divide în părţi sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei, iar într-un SRL, numărul asociaţilor nu poate fi mai mare de 50.

Înmatricularea unui SRL

Pentru înfiinţarea unei societăţi cu răspundere limitată –  SRL – este nevoie de întocmirea documentaţiei necesare şi depunerea actelor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul în raza căruia solicitantul îşi stabileşte sediul profesional.

Prima etapă este reprezentată de rezervarea denumirii, prin depunerea la Registrul Comerţului a cererii de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original), completată cu trei denumiri, în ordinea preferinţelor, precum şi achitarea taxei de registru la casierie.

Prima etapă a înfiiţării unui SRL este reprezentată de rezervarea denumirii firmei

Conform informaţiilor disponibile pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), numele unei societăţi cu răspundere limitată se compune dintr-o denumire proprie, la care se poate adăuga numele unuia sau al mai multor asociaţi, şi este însoţită de menţiunea „societate cu răspundere limitată” sau „S.R.L.”, scrisă în întregime.

Formularul pentru rezervarea denumirii poate fi obţinut de la Registrul Comerţului sau poate fi descărcat de pe site-ul instituţiei.

Dovada rezervării denumirii se ridică în aproximativ 30 de minute de la depunerea cererii, aceasta fiind valabilă, din momentul obţinerii, timp de trei luni.

Daca procedura de înmatriculare a societăţii nu este finalizată în această perioadă, documentul îşi pierde valabilitatea, iar solicitantul trebuie să ceară o nouă rezervare de denumire.

Sediu social

Ulterior, persoanele care doresc să înfiinţeze un SRL trebuie să dovedească faptul că deţin un sediu social. Actele care atestă drepturile de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social sunt: extrasul de carte funciară, contractul de vânzare-cumpărare, contractul de donaţie în formă autentică sau certificatul de moştenitor, în cazul persoanelor care aleg să folosească drept sediu social un imobil pe care îl au în proprietate, sau contractul de închiriere (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice, în cazul proprietarului/locatorului persoană fizică), contractul de subînchiriere, contractul de concesiune, contractul de leasing imobiliar sau contractul de comodat pentru spaţiile închiriate de deţinătorii viitoarei companii.

Toate documentele enumerate mai sus trebuie depuse în copie certificată de parte sau în copie legalizată, cu excepţia extrasului de carte funciară, care se depune în original.

În cazul în care sediul social al firmei este stabilit într-un bloc de locuinţe este nevoie şi de acordul vecinilor sau asociaţiei de locatari pentru stabilirea sediului social.

Actul constitutiv

Actul constitutiv se încheie sub semnătură privată şi se semnează de către toţi asociaţii şi trebuie să cuprindă:

– datele de identificare ale asociaţilor

– forma SRL, denumirea şi sediul social

– obiectul de activitate al societăţii, cu precizarea domeniului şi a activităţii principale

– capitalul social, cu menţionarea aportului fiecărui asociat, în numerar sau în natură

– asociaţii care reprezintă şi administrează societatea sau administratorii neasociaţi,

– partea fiecărui asociat la beneficii şi la pierderi

– sediile secundare

– durata societăţii

– modul de dizolvare şi de lichidare al societăţii

În ceea ce priveşte capitalul social pentru înfiinţarea unei SRL, acesta este de cel puţin 200 de lei şi se depune într-un cont nou, deschis în numele firmei de către administrator, la orice bancă de pe teritoriul ţării.

Cererea de înmatriculare

După ce a fost încheiat actul constitutiv, fondatorii sau primii administratori trebuie să ceară, în termen de 15 zile, înmatricularea societăţii în Registrul Comerţului în a cărui rază teritorială îşi va avea sediul noua companie.

Cererea de înregistrare trebuie să fie însoțită de o serie de documente, după cum urmează:

– actul constitutiv al societăţii

– dovada efectuării vărsămintelor în condiţiile actului constitutiv

– dovada sediului declarat şi a disponibilităţii firmei

– actele constatatoare ale operaţiunilor încheiate în contul societăţii şi aprobate de asociaţi;

– declaraţia pe propria răspundere a fondatorilor, a primilor administratori şi, după caz, a primilor directori, respectiv a primilor membri ai directoratului şi ai consiliului de supraveghere şi, dacă este cazul, a primilor cenzori, că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;

– alte acte sau avize prevăzute de legi speciale în vederea constituirii.

De asemenea, dosarul de înmatriculare trebuie să mai cuprindă:

– declaraţia referitoare la înregistrarea fiscală

– declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori

– specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii

– copie după actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice;

– împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale, dacă este cazul.

Totodată, cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege și dovezile privind plata taxelor și tarifelor legale trebuie îndosariate (în dosar cu șină) și numerotate, după care  trebuie depuse de către solicitanți direct la registrul comerțului, prin poștă, cu scrisoare cu valoare declarată și confirmare de primire sau prin mijloace electronice.

Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege și dovezile privind plata taxelor și tarifelor legale trebuie îndosariate (în dosar cu șină) și numerotate.

În ceea ce privește soluționarea cererii, aceasta stă în competența directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea și a altor acte doveditoare decât cele enumerate.

Dacă dosarul este complet şi cuprinde toate actele, Registrul Comerţului eliberează documentele privind înmatricularea noii firme în termen de trei zile de la depunere.

Mai puţine taxe la Registrul Comerţului

Din februarie, antreprenorii nu vor mai plăti o serie de taxe la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), potrivit unei legi ce elimină peste 100 de taxe și tarife şi care a apărut recent în Monitorul Oficial. Printre altele, actul normativ elimină de la plată tarifele percepute pentru înscrierea de mențiuni la Registrul Comerțului, ca de exemplu modificarea denumirii entităţii, schimbarea sediului social sau modificarea obiectului de activitate.

Cât de uşor este să faci afaceri în România

România ocupă poziția 36 în clasamentul Doing Business 2017, realizat de Banca Mondială, cu un punctaj total de 74,26 puncte, după Kazahstan.

Cu toate că scorul general înregistrat de ţara noastră în acest an este cu 0,14 puncte mai mare decât cel consemnat anul trecut, România a pierdut o poziție în acest top anual.

România a făcut progrese în domeniul plății taxelor, unde a câștigat patru poziții față de anul trecut, însă a pierdut 11 poziții la indicatorul demararea unei afaceri.

România a înregistrat cea mai mare cădere, 11 poziții până pe locul 62, la indicatorul demararea unei afaceri

România surclasează în acest top țări precum Bulgaria – locul 39, Ungaria – locul 41, Belgia –42, Italia – 50 sau Turcia – 69, dar se situează în urma unor țări precum Polonia, aflată pe locul 24, Cehia – locul 27, Slovenia – 30, Slovacia – 33 sau Kazahstan – 35.

Din cele 190 de țări analizate în raportul efectuat de Banca Mondială, Noua Zeelandă ocupă prima poziție în ierarhia statelor unde este cel mai ușor să faci afaceri, cu un punctaj de 87,01 puncte, urmată de Singapore, Danemarca, Hong Kong, China, Coreea de Sud, Norvegia, Marea Britanie, SUA, Suedia și Fosta Republică Iugoslavă Macedonia.