Stiri: Finante

Sanctiuni ASF

Regulamentul de funcționare a SAL-Fin, modificat

25.09.2017

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a aprobat modificarea şi completarea Regulamentului nr. 4/2016 privind funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar non-bancar (SAL-Fin), în urma încheierii procesului de consultare publică.

Acest demers a urmărit, în principal, adoptarea unor măsuri care să conducă la îmbunătăţirea semnificativă a organizării activităţii SAL-Fin, la evitarea posibilelor conflicte de interese şi la extinderea incompatibilităților care pot avea legătură cu conciliatorii.

Astfel, un conciliator înscris în Registrul conciliatorilor SAL-Fin nu trebuie să fie asociat sau acționar, să nu desfășoare activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui contract de mandat/colaborare în cadrul: societăților de asigurare și/sau reasigurare, societăților de administrare a fondurilor de pensii private, intermediarilor de operaţiuni cu instrumente financiare, societăţilor de servicii de investiţii financiare, organismelor de plasament colectiv, societăţilor de administrare a investiţiilor.

Ca urmare a observaţiilor şi a propunerilor primite în cadrul consultării publice, Consiliul ASF a decis eliminarea din rândul incompatibilităţilor a brokerilor de asigurare şi a consultanţilor de investiţii financiare.

Conform regulamentului adoptat de Consiliul ASF, conciliatorii trebuie să fie independenţi faţă de părţile în litigiu, să nu fie remunerați direct sau indirect de către acestea şi să nu se afle într-o cauză de incompatibilitate sau conflict de interese cu părţile în litigiu în cauzele în care au fost desemnaţi.

Prin modificarea şi completarea Regulamentului nr. 4/2016 vor fi asigurate:

  • clarificarea îndeplinirii condițiilor privind pregătirea profesională în domeniul soluționării alternative a litigiilor și a pregătirii specifice sectoarelor pieței financiare non-bancare și implicit cele privind necesitatea deținerii unor competențe profesionale conform profilului ocupațional de conciliator elaborat de către ISF;
  • introducerea formării profesionale continue, absolut necesară bunei pregătiri a conciliatorilor;
  • clarificări suplimentare privind utilizarea Registrului conciliatorilor, calitatea de conciliator, independența și imparțialitatea acestora.

Misiunea SAL-Fin este de a organiza soluționarea extrajudiciară a disputelor financiare non-bancare, interne sau transfrontaliere, în materie de consum, cu ajutorul conciliatorilor din domeniul financiar non-bancar cu pregătire profesională în mediere, conciliere sau arbitraj și competențe în domeniile pieței financiare non-bancare. Conciliatorii propun sau impun o variantă de soluționare a litigiilor în mod echilibrat, imparțial, într-un termen rezonabil și gratuit pentru consumatori.

Până în prezent, SAL-Fin a soluţionat în mod definitiv 109 cereri privind stingerea pe cale amiabilă a litigiilor în domeniul financiar non-bancar.