Energie regenerabila

Supercom

SUPERCOM propune activități de salubrizare smart

01.02.2023

Prin Centrul de Eco-Inovare, compania a introdus concepția nouă a ierarhiilor într-o circularitate formată din condiționalități pentru afaceri de mediu. Grupul Industrial SUPERCOM SA București a ocupat anul trecut Locul I pe plan național și Locul I în București pentru rezultate în domeniul său de activitate, premii acordate de Camera de Comerț și Industrie a României, respectiv Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București. Pentru SUPERCOM, 2022 a fost un an al deciziilor pentru asigurarea serviciilor performante de soluționare a problemelor de mediu, inclusiv a deșeurilor.

Compania a depus eforturi considerabile pentru a contribui la cerința ca Agenda strategică și operațională autohtonă pentru mediu, cu referire la deșeuri, să fie acceptată și apreciată la nivelul UE, constatându-se că, în fapt, cu realism, încredere, profesionalism și determinare activă, se înregistrează avansul către o Românie Europeană curată.

Grupul Industrial SC SUPERCOM SA București a ocupat anul trecut Locul I pe plan național și Locul I în București pentru rezultate în domeniul său de activitate

Cei peste 3000 de angajați ai companiei deservesc în acest moment peste 2 milioane de cetățeni ai României în privința deșeurilor și menținerii curate a localităților lor. Flota auto de peste 1.000 de autovehicule, sistemele moderne de telecomunicare, managementul integrat, de tip rețea extins în 5 județe ale României și în Capitala țării București, vorbesc de la sine în privința resurselor umane, infrastructurale existente la dispoziția și în dotarea Grupului Industrial SC SUPERCOM SA.

„Noi apreciem că am înregistrat progrese în implementarea modelelor de economie circulară și ne îndreptăm către stadiul de maturitate în condiţii de simbioză industrială cu promovarea sustenabilităţii pe lanţul valoric general”, ne-a declarat Dr. Ionel-Ilie Ciuclea, Președinte SUPERCOM.Teraplast

Programul Național de Gestionare a Deșeurilor și cerințele UE în domeniu

În prima parte a anului 2022, Parlamentul României, Guvernul, Ministerul Mediului, Unitățile Administrative Teritoriale, Consiliile Județene și Locale, diverși operatori de mediu, agenți economici și industriali ș.a. au fost angajați în analize și întâlniri de lucru în privința problemelor de mediu, în încercarea de înlăturare a unor vulnerabilități și deranjamente strategice, operaționale, economice și sociale privind deșeurile și salubrizarea, respectiv realizarea climatului și condițiilor-cadru pentru a se stabili:

  • CUM să se conducă domeniul deșeurilor în România și în București?
  • CUM să gestionăm deșeurile în România și în București?
  • CUM și CE să facem în domeniul deșeurilor, pentru a răspunde Programului Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) și cerințelor UE în domeniu, pentru a încerca introducerea concretă a Economiei Circulare pe teritoriul național și în București.

Obiectivele comunitare sunt greu de atins, deoarece România înregistrează cantități enorme de deșeuri ce rămân negestionate conform cerințelor comunitare

În plus, operatorii din domeniul salubrității, cei din economia circulară, asemenea întreprinderilor din economia românească a anului 2022 se confruntă cu situații excepționale date, în principal, de criza energetică, inflație, creșterea prețurilor, dezechilibrarea raportului costuri-prețuri-tarife, ceea ce conduce la sincope, pierderi financiare, incapacități de plată și de aprovizionare.

„Rămâne, în continuare, întrebarea generală care se pune astfel: ce este de făcut, cum poate fi trecută această etapă de gravă disfuncție productiv-economică în rândul companiilor, operatorilor și beneficiarilor de servicii publice strict necesare. Căutăm răspunsuri și soluții”, precizează Președintele SUPERCOM.Cefin-Trucks

Noile norme metodologice

În Monitorul Oficial nr. 984 din 11 octombrie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 640 din 30 septembrie 2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare, emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

În fapt, apare varianta de acțiune comună operatori-beneficiari pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/ taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare, ceea ce poate conduce la contracararea într-o anumită măsură a dificultăților ce stau în fața entităților din domeniu și în fața beneficiarilor.

Ordinul nr. 640 din 30 septembrie 2022 prevede Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare

Prin urmare, devin esențiale aspecte precum disponibilitatea, angajamentul, buna credință și profesionalismul pentru comuniunea de eforturi, astfel încât să se conceapă și să se ajungă la armonizările atât de necesare între partenerii de contracte în domeniu.

„Autoritățile administrației publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară au competențe, libertatea și voința managerială să aprobe tarifele aferente activităților de salubrizare desfășurate de operatori pe căile publice, pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare, fundamentat, operativ, în bună înțelegere profesională cu operatorii în cauză”, mai spune reprezentantul companiei.

Măsuri de instaurare a economiei circulare

La SUPERCOM, creșterea productivităţii și în sfera deșeurilor are loc odată cu dezvoltarea pe orizontală a lanţului valoric prin obținerea de valoare adăugată. Aceasta este, de fapt, premisa esenţială a instaurării economiei circulare bazate pe cunoaștere și regăsirea acesteia în conţinutul Economiei Generale. Risipa este un dat comportamental, reflectat concret și în sfera materiilor, materialelor și energiei, în resurse ca atare. Unele căi de diminuare sau evitare a risipei se referă la circularitatea indusă deșeurilor, reziduurilor.

„Dacă în formula clasică, tradiţională, dominată de activitatea primordială de strângere a deșeurilor, de colectare a deșeurilor, forţa de muncă avea un cost relativ comparabil cu alte costuri din alte domenii ale economiei autohtone, acum, în condiţiile ecotehnologizării circulare, creșterea costului forţei de muncă este mai mare, înregistrându-se tendințe de creștere a consumului”, afirmă Dl. Ciuclea.

La SUPERCOM, creșterea productivităţii și în sfera deșeurilor are loc odată cu dezvoltarea pe orizontală a lanţului valoric prin obținerea de valoare adăugată

Așa cum există „Parteneriatul european pentru inovare privind materiile prime”, în România ar fi folositor un „Parteneriat național pentru inovare privind materiile prime”, ceea ce ar asigura cea mai bună gestionare posibilă a deșeurilor care conțin cantități semnificative de materii prime critice, este de părere reprezentatntul SUPERCOM.

Prin urmare, din perspectiva SUPERCOM, având în vedere efectele negative ale risipei de alimente asupra mediului, ar trebui stabilit un cadru care să permită României să colecteze și să raporteze nivelurile de deșeuri alimentare din toate sectoarele, într-un mod comparabil, ceea ce ar impune elaborarea unor tactici de prevenire a generării acestor tipuri de deșeuri cu obiectivul ambițios de reducere a lor cu 30% până în 2025, așa cum se preconizează în economia UE.

Noua Economie Circulară

Gospodărirea Integrată a Deșeurilor (GID) este esenţială pentru comunitate, din considerente precum capacitatea depozitelor este în reducere continuă; unele materiale din deșeuri constituie surse naturale rare, ceea ce determină recuperarea lor, reducându-se implicit impactul asupra mediului și ridicându-se calitatea vieţii; materialele din deșeuri reprezintă oportunităţi de a declanșa activităţi de afaceri.

Acum, în Noua Economie Circulară nu se mai pune problema „tehnologiilor defectuoase”, întrucât apare legătura cu Noua Economie bazată pe Cunoaștere, care fundamentează aproape ideal construcția și funcționarea unei tehnologii, devenită astfel ecotehnologie.

Din experiența de peste trei decenii de funcționare a SUPERCOM București se deduce că dispunerea de informații de mediu este fundamentală pentru asigurarea funcționării întreprinderilor de mediu

Pe această bază, o entitate organizațională precum SUPERCOM București se poate axa pe anumite tipuri de deșeuri, pe compartimente tactice de acțiune, devenind operator autorizat integrat în sistemul general de mediu. Ideală este asumarea monitoringului integrat al domeniului său de competență, respectiv monitorizarea dimensiunii fenomenului de „apariție și gestionare a deșeurilor” (periculozitate, tipuri de afectări, impact ș.a.).

„SUPERCOM, prin Centrul de Eco-Inovare, a introdus concepția nouă a ierarhiilor cu importanță și cauzalități referitoare la rezultatele raportului exploatare resurse/ tratare energotermică avansată a deșeurilor într-o circularitate formată din condiționalități pentru afaceri de mediu. Administrarea circularității în economia circulară este o idee nouă, care se adaugă administrării lumii tehnologiilor cu toate finalitățile lor colaterale”, explică Președintele SUPERCOM.

SUPERCOM, creator de cultură ecologică

Prin urmare, circularitatea energetică trebuie încontinuu completată tactic, strategic și conceptual. Pentru obiectivul Complex Integrat pentru Tratarea Energo-Termică Avansată a Deșeurilor – CITETA propus pentru Regiunea de Dezvoltare 8 București-Ilfov se evidențiază relațiile dintre costuri, sarcinile eco-tehnologice și cele productiv industriale în valorificarea deșeurilor municipale. Ca atare, Grupul Industrial SC SUPERCOM SA devine „creator de cultură ecologică”, între micromediu și macromediu.

Un sistem pentru „ecologizarea industrială” în contextul aplicării unui proiect pentru un Complex Integrat pentru Tratarea Energo-Termică Avansată a Deșeurilor – CITETA în regiunea București – Ilfov reprezintă o integrare modulară pentru prevenirea, colectarea și valorificarea deșeurilor municipale, ajungându-se la punerea în funcțiune a unei așa numite „mină urbană”.  Totodată, reducerea risipei împreună cu ecologizarea producției stau la baza producerii de energie nouă din transformări aferente reciclărilor.

Grupul Industrial SC SUPERCOM SA devine „creator de cultură ecologică”, între micromediu și macromediu

„Complexul integrat propus reprezintă o premieră antreprenorială eco-tehnologică și poate fi implementat în circa 36 de luni, asigurând prelucrarea a 225.000 de tone de deșeuri municipale din zona studiată. Cenușile de vatră și cele zburătoare se pot trata pentru obținerea de materiale neferoase și feroase, vitroase și inerte reutilizabile, iar prin alimentarea cu 30 tone/h deșeuri se pot obține 7,5 MW energie electrică în rețea, respectiv 30 MW obținuți în termoficare”, mai menționează reprezentantul companiei.

SUPERCOM vizează digitalizarea procesului de plăți

În momentul de față, aprecierea de ansamblu este că autoritățile administrației publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară au datoria profesională de a fi receptive, de a veni cu celeritate în întâmpinarea cerințelor de acțiune în folosul cetățenilor, pentru localități curate, mediu sănătos, sustenabil și astfel, împreună cu operatorii de salubritate să dovedească operativitate și rol în fiabilizarea contractuală în care sunt angrenați.

Acesta este și unul dintre motivele pentru care SUPERCOM a introdus facilități suplimentare pentru plata facturilor. În primul rând, compania vizează digitalizarea la scară largă a întregului proces de plăți.

Pentru activități de salubrizare pe căile publice tarifele se fundamentează în lei/mp sau în lei per multipli ai metrului pătrat, iar la coșurile stradale se fundamentează în lei/tonă, respectiv pentru încărcat mecanizat și transport zăpadă se fundamentează în lei/mc. Flexibilitatea în domeniu este asigurată de prevederea că taxa de salubrizare poate fi ajustată sau modificată oricând pe parcursul anului, iar tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se fundamentează de operatori pe baza cheltuielilor de exploatare.

SUPERCOM a introdus facilități suplimentare pentru plata facturilor, vizând digitalizarea la scară largă a întregului proces de plăți

În cazul gestiunii delegate, la nivelul tarifelor ofertate/negociate în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii activității/activităților specifice serviciului de salubrizare tarifele se stabilesc pe baza fișei de fundamentare întocmită de către operator.

Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se ajustează periodic, la cererea operatorilor, la un interval de minimum 3 luni, cel mult până la nivelul rezultat din aplicarea coeficientului de indexare cu evoluția indicelui prețului de consum total, calculat pentru perioada cuprinsă între luna de referință corespunzătoare precedentei aprobări și luna celui mai recent indice publicat de Institutul Național de Statistică.

În modalitatea de plată prin tarif, raporturile contractuale dintre operatorii care desfășoară activități de salubrizare pe fluxul deșeurilor municipale se stabilesc pe baza contractelor comerciale.

O abordare integrată

În prezent, diverse companii cu profil industrial își unesc activitatea în parcuri integrate de reciclare a deșeurilor din România, devenind utilă abordarea integrată a tot ceea ce înseamnă colectare și tratare a unor categorii de deșeuri, reconsiderând serviciul de colectare ca fiind fază implicită din lanțul tehnologic industrial în domeniu. În acest fel, trebuie să se închidă cercul reciclării prin sisteme industrializate de colectare, tratare, reciclare, ceea ce înseamnă de fapt industrializare pentru economisirea resurselor naturale de materii prime și energie.

Referindu-se la perspectivele pentru 2023, Dr. Ionel-Ilie Ciuclea, Președintele SUPERCOM SA afirmă că „perspectivele nu pot fi pozitive dacă nu reuşim să concentrăm atenţia patronatelor şi a guvernului pentru regândirea traiectoriei industriale a economiei deșeurilor în vederea trecerii rapide la economia circulară efectivă. O Românie curată, prin competență, profesionalism și dăruire – acesta este dezideratul major în domeniu”.

Citeste și https://jurnaluldeafaceri.ro/supercom-sustine-implementarea-pachetului-de-economie-circulara/