Finante

Intocmirea bilantului contabil

Tot ce trebuie să ştii despre întocmirea bilanţului contabil

01.02.2022

Întocmirea bilanţului contabil. Pentru firmele private şi de stat, termenul de depunere a situaţiilor financiare este 30 mai 2022. Bilanţul contabil reprezintă un rezumat al situaţiei financiare a unei persoane juridice, care conţine informaţii despre active şi pasive. Acest raport are rolul de a oferi o imagine clară, în formă sintetică şi valorică, a situaţiei financiare aferente unei societăţi. În funcţie de rezultatele obţinute în bilanţ şi de indicatorii economico-financiari calculaţi pe baza acestuia, o firmă îşi poate gestiona mai bine resursele, poate face estimări pentru evoluţia bugetului şi îşi poate organiza activitatea într-un mod profitabil.

Aşadar, bilanțul contabil reprezintă unul dintre instrumentele fundamentale ale contabilității, iar potrivit prevederilor legale, orice persoană juridică are obligația de a întocmi acest raport oficial pe care trebuie să îl depună la ANAF şi Ministerul de Finanţe.

Mai exact, bilanțul contabil este un document de sinteză care reflectă echilibrul dintre bunurile economice și sursele de finanțare ale acestora.

Întocmirea bilanţului contabil. Bilanțul contabil este un document de sinteză care reflectă echilibrul dintre bunurile economice și sursele de finanțare ale acestora

Într-o formă simplă, bilanțul contabil se prezintă ca un tabel compus din două părți: partea stângă denumită activ și partea dreaptă ce poartă denumirea de pasiv. În componența unui bilanţ contabil intră: activele şi pasivele.

Tipuri de bilanț contabil

Există mai multe tipuri de bilanțuri contabile, acestea putând fi clasificate în funcţie de statutul juridic al entităţii. Aşadar, avem bilanț contabil inițial, care se întocmește la înființarea societății, bilanț contabil curent, care se realizează pe măsură ce firma își desfășoară activitatea, la termenele stabilite prin lege, şi bilanț contabil final, care poate fi întocmit în momentul în care compania își încetează sau lichidează activitatea.

Bilanțul contabil curent se realizează pe măsură ce firma își desfășoară activitatea, la termenele stabilite prin lege

De asemenea, în funcţie de perioada de întocmire a raportului putem avea bilanț contabil trimestrial/ semestrial, care se întocmește la fiecare 3 luni sau 6 luni, şi bilanț contabil anual, care trebuie întocmit la finalul anului.

Ce conţine un bilanţ contabil?

Bilanțul contabil cuprinde două coloane în echilibru: activele și pasivele firmei.

În activele bilanțului contabil sunt incluse componente precum: activele imobilizate (necorporale, corporale și financiare), activele circulante (stocuri, creanțe), conturile de regularizare în care sunt încadrate cheltuielile în avans sau diferențele de conversie (activ) și primele de rambursare a obligațiunilor.

Pasivele bilanțului contabil includ elemente precum capitalurile proprii (capitalul social sau individual, rezervele și fondurile proprii, provizioane pentru riscuri și cheltuieli), datoriile (împrumuturi, furnizori și conturi asimilate datoriilor), conturile de regularizare și asimilare pasivă (venituri în avans).

Întocmirea bilanţului contabil. Bilanțul contabil cuprinde două coloane în echilibru: active, pasive

În bilanţul contabil, patrimoniul reprezintă un element distinct, acesta fiind clasificat pe conturi, grupe și capitole, plecând de la criterii de lichiditate și exigibilitate.

Tot în bilanţ se regăseşte şi contul de profit și pierdere. Este vorba de veniturile şi cheltuielile firmei, care sunt, de asemenea, prezentate realizat pe același principiu de echilibru: venituri vs. cheltuieli.

Rezultatele exercițiului financiar este reprezentat de venituri minus cheltuieli.

La toate aceste informaţii se adaugă şi o anexă, un document explicativ care prezintă situația patrimonială și financiară, incluzând note justificative ale acțiunilor întreprinse, care au avut în vedere repartizarea profitului, situația stocurilor sau a creanțelor, plăți restante, impozite și obligații datorate către stat.

Când se depune bilanţul contabil în 2022?

Conform datelor publicate de ANAF, în anul 2022 se vor depune următoarele tipuri de situații financiare şi raportări contabile:

Situații financiare anuale aferente anului 2021

Pentru societățile comerciale, companiile naționale, regiile autonome şi institutele naționale de cercetare-dezvoltare, situaţiile contabile se depun în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar/. Astfel, termenul de depunere este 30 mai 2022.

Pentru firme termenul de depunere a situaţiilor contabile este 30 mai 2022

Pentru unitățile fără personalitate juridică de exemplu ONG-uri, termenul este de 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar. Astfel, pentru ONG-uri, termenul de depunere este 2 mai 2022 (30 aprilie și 1 mai fiind zile nelucrătoare).

Întocmirea bilanţului contabil. Situații financiare semestriale

Începând din anul 2021, doar anumite societăți trebuie să depună situații financiare semestriale întrucât a fost modificat pragul privind cifra de afaceri pentru care intervine această obligație. Conform Legii nr. 238 din 6 noiembrie 2020, pragul privind cifra de afaceri realizată la sfârșitul exercițiului financiar precedent care determina obligația de depunere este de 1.000.000 de euro.

Potrivit legii contabilităţii, Ministerul Finanţelor mai poate stabili întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare sau a unor raportări contabile şi la alte perioade decât anual, în cadrul exerciţiului financiar, doar de către entităţile care au realizat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 de euro la sfârşitul exerciţiului financiar precedent.

Prin urmare, entitățile care la sfârșitul exercițiului financiar al anului 2021 au realizat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 de euro ar putea avea obligația să depună în anul 2022 bilanț semestrial.

Situații financiare intermediare

Situațiile financiare interimare se depun, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acționarilor/asociaților. Acestea sunt situații financiare speciale, care se realizează de către firmele care doresc să repartizeze dividende trimestriale.

Aşadar, bilanțul contabil reprezintă sinteza activității economice a unei firme sau a unei societăţi şi trebuie depus de toate unităţile juridice private sau de stat care desfăşoară activități economice.

Pe lângă faptul că trebuie depus la stat pentru a calcula taxele şi impozitele datorate, bilanțul contabil reprezintă şi un instrument de analiză și evaluare financiară a activității și profitabilităţii unei firme.

Citeşte şi Topul firmelor care oferă servicii de contabilitate